Bestellen

ZWAAIMAAR.NL


Bestellen


1 Foto kost € 7,50.


Maak het bedrag over op girorekening

NL87 INGB 0757 2717 31

T.n.v. W.M. van Vliet 


Vermeldt het fotonummer (bijv IMG_7390)

EN uw E-MAILADRES bij de overschrijving.


LET OP!!! Het kan zijn dan u het @ niet kan invoeren. Vervang dan s.v.p. het @ door een ander teken.

Bijv. info=zwaaimaar.nl of info?zwaaimaar.nl


U krijgt middels wetransfer

1 foto met logo/datum en

1 foto zonder logo

De grootte van de foto is circa 10 mb.

© Alle rechten voorbehouden

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website, Willem van Vliet